8 клас


Самостійна робота. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. МОЛЬ - ОДИНИЦЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. ЧИСЛО АВОГАДРО.
Завдання 1. Заповніть таблицю з огляду на задану порцію речовини.
І та II рівні
  Задано Mr M Маса 1 моль Число молекул
 1 у(НСl)= 7 моль 36,5 36,5 г/моль 36,5 г 42 ● 1023
 2 у(N2)= 0,5 моль 28 28 г/моль 28 г 3●1023
Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1.  Мг(НСl)=Ar(H)+Ar(Cl)=1+35,5=36,5;     2.  Мг(N2)=2●Ar(N)=214=28
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(НСl)=36,5 г/моль;     2. М(N2)=28 г/моль
Обчислюємо число молекул:
1. НСl       1 моль – 6●1023 молекул 
               7 моль – х молекул  
               Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
               1моль/7моль=6●1023молекул/x молекул,
               1● х =7 ●6●1023, звідси  х=(7●6●1023):1=42●1023 
2. N2                1 моль – 6●1023 молекул
                 0,5 моль – х молекул
                 Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
                 1моль/0,5моль=6●1023молекул/x молекул;
                 1● х=0,5●6●1023, звідси х=(0,5●6●1023):1=3●1023
 III рівень

  Задано Mr M Маса

1 молекули
  маса

1 моль
Число
молекул 
Число
атомів 
 1 у(H2S) = 5 моль 34
 34 г/моль5,6(6)●10-26кг 
 34 г 30● 1023 90●1023
 2 у(H2O) = 0,2 моль 18 18 г/моль3●10-26кг 
 18 г 1,2●1023 3,6●1023
Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1.  Мг(H2S)=2●Ar(H)+Ar(S)=21+32=34;
2.  Мг(H2O)= 2●Ar(H)+Ar(O)=21+16=18
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1.  М(H2S)=34 г/моль;  2. М(H2O)=18 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/Na, де Na - стала Авогадро і дорівнює 6●1023моль-1
1.  m0=34г/моль: 6●1023моль-1=5,6(6)●10-23г=5,6(6)●10-26кг
2. m0=18г/моль: 6●1023моль-1=3●10-23г=3●10-26кг.
Обчислюємо число молекул:
1.    1 моль – 6●1023 молекул
       5 моль – х молекул
         Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
         1моль/5моль=6●1023молекул/x молекул;
        1● х=5●6●1023, звідси х=(5●6●1023):1=30●1023 молекул H2S;
       Обчислюємо число атомів.
       Молекула H2S складається з двох атомів Гідрогену і одного атома Сульфуру, разом з трьох атомів. Знайдене вище
число молекул H2S множимо на кількість атомів:  30●1023●3=90●1023 атомів H2S
2.    1 моль – 6●1023 молекул
        0,2 моль – х молекул
        Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
        1моль/0,2моль=6●1023молекул/x молекул;
        1● х=0,2●6●1023, звідси х=(0,2●6●1023):1=1,2●1023 молекул H2O
       Обчислюємо число атомів.
       Молекула H2O складається з двох атомів Гідрогену і  одного атома Оксигену, разом з  трьох атомів. Знайдене вище число молекул H2O множимо на кількість атомів:   1,2●1023●3=3,6●1023 атомів H2O
 
IV рівень
  Задано Mr M Маса

1 молекули
  маса

1 моль
Число
молекул 
Число
атомів 
 1 у(P2O5) =

3 моль
 142 142 
г/моль
2,37●10-25кг 
142 г 1810231261023
 2 у(НNO3) =

0,1 моль
 63 63
 г/моль
1,05 ●10-25 кг 
 63 г 0,61023 31023
Розв’язання:
Обчислюємо молекулярну масу Мr.
1. Мг(P2O5)=2●Ar(P)+5●Ar(O)=231+516=142;
2. Мг(НNO3)=1●Ar(H)+Ar(N)+3●Ar(O)=1+14+316=63
Обчислюємо молярну масу  M г/моль = Mr
1. М(P2O5)=142 г/моль2. М(НNO3)=63 г/моль
Обчислюємо масу 1 молекули (m0).
m0=M/Na, де Na - стала Авогадро і дорівнює 6●1023моль-1
1. m0=142г/моль: 6●1023моль-1=23,6(6)●10-23г=2,37●10-25кг.
2. m0=63г/моль: 6●1023моль-1=10,5 ●10-23 г=1,05 ●10-25 кг.
Обчислюємо число молекул.
1.    1 моль - 6●1023 молекул
      3 моль – х молекул
       Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
      1моль/3моль=6●1023молекул/x молекул;
      1● х=3●6●1023, звідси х=(3●6●1023):1=18●1023 молекул P2O5
      Обчислюємо число атомів.
      Молекула P2O5 складається з двох атомів Фосфору  і п’яти атомів Оксигену, разом із семи атомів. Знайдене вище число молекул P2O5 множимо на кількість атомів: 18●1023●7=126●1023 атомів P2O5
2.     1 моль - 6●1023 молекул
       0,1 моль – х молекул
        Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.
       1моль/0,1моль=6●1023молекул/x молекул;
       1● х=0,1●6●1023, звідси х=(0,1●6●1023):1=0,6●1023 молекул НNO3
       Обчислюємо число атомів.
       Молекула НNO3 складається з одного атому Гідрогену, одного атому Нітрогену і трьох атомів Оксигену, разом з п’яти атомів. Знайдене вище число молекул НNO3 множимо на кількість атомів0,6●1023●5=3●1023 атомів НNO3Це легко!
1.    Обчисліть масу РН3 кількістю речовини 2 моль?
2.    Обчисліть об»єм NН3 масой 20г?
3.    Обчисліть об»єм N2 масой 20г?
4.    Обчисліть об»єм Cl2 масой 20г?
5.    Обчисліть масу SO3 кількістю речовини 2 моль?
6.    Обчисліть масу MgO кількістю речовини 2 моль?
7.    Обчисліть масу FeO кількістю речовини 2 моль?
8.    Обчисліть масу HCl кількістю речовини 2 моль?


До уроку.....
1. Обчисліть кількість молекул оцтової кислоти кислоти (СН3СООН) кількістю речовини 3,5 моль.

2. Обчисліть відносну густину амоніаку(NH3 ) за гелієм .

3. Обчисліть кількість речовини цинк оксиду масою 1,62г.

4. Який об’єм за (н.у.) займає водень масою 2г.

5. Обчисліть скільки йонів Са2+, I- в кальцій йодиді (СаI2) кількістю речовини  2 моль.

6. Маса 1л газу (н.у.) дорівнює 1,52г. До його складу входять атоми Фосфору та Гідрогену. Масова частка Гідрогену у сполуці становить 8,82%. Знайти формулу газу.

7. Відносна густина газу, що складається з атомів Карбону та Гідрогену, за азотом становить 1. Знайти молекулярну формулу газу, якщо масова частка Карбону становить 85,714%.

 

Повторення

Учень/учениця

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;

наводить приклади (формули і назви) простих (метали і неметали) і складних речовин (оксидів, основ, кислот); рівнянь реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом, води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом; реакцій розкладу і сполучення;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою, масову частку елемента в складній речовині; масову частку і масу розчиненої речовини в розчині.

Тема 1.
Учень/учениця
формулює означення періодичного закону;
описує структуру періодичної системи (періоди: великі й малі, групи й підгрупи (А і Б);
наводить приклади ізотопів, лужних, інертних елементів, галогенів;
розрізняє атомне ядро, електрони, протони, нейтрони; періоди (великі й малі), головні (А) та побічні (Б) підгрупи періодичної системи; металічні та неметалічні елементи;
характеризує склад ядер (кількість протонів і нейтронів у нукліді), розподіл електронів (за енергетичними рівнями та підрівнями) в атомах перших 20 хімічних елементів; хімічний елемент (№ 1–20) за його положенням у періодичній системі, зміни радіусів атомів у періодах і підгрупах, металічних і неметалічних властивостей елементів;
пояснює періодичність зміни властивостей хімічних елементів (№ 1–20); залежність характеру елементів та властивостей їхніх сполук від електронної будови атомів;
аналізує інформацію, закладену в періодичній системі, та використовує її для характеристики хімічного елемента;
обґрунтовує фізичну сутність періодичного закону;
записує: електронні та графічні електронні формули атомів 20 хімічних елементів;
використовує інформацію, закладену в періодичній системі, для класифікації елементів (металічний або неметалічний), та визначення їхньої валентності, класифікації простих речовин (метал або неметал), визначення хімічного характеру оксидів (кислотний, амфотерний, оснόвний), гідратів оксидів (кислота, амфотерний гідроксид, основа), сполук елементів з Гідрогеном;
оцінює наукове значення періодичного закону; значення прийому класифікації в науці.
Навчальні проекти
1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.
2. Форми періодичної системи хімічних елементів

Тема 2.
Учень/учениця
називає: види хімічного зв’язку, типи кристалічних ґраток;
наводить приклади: сполук із ковалентним (полярним і неполярним) та йонним хімічним зв’язком, атомними, молекулярними та йонними кристалічними ґратками;
розрізняє: валентність і ступінь окиснення елемента;
пояснює: утворення йонного, ковалентного (полярного і неполярного) зв'язків;
характеризує: особливості ковалентного та йонного зв’язків, кристалічної будови речовин з різними видами хімічного зв'язку;
обґрунтовує: природу хімічних зв'язків; фізичні властивості речовин залежно від їхньої будови;
прогнозує: властивості речовин залежно від виду хімічного зв'язку і типу кристалічних ґраток;
визначає: ступені окиснення елементів у сполуках за їх формулами, вид хімічного зв’язку в типових випадках, полярність ковалентного зв'язку;
складає: електронні формули молекул, хімічні формули бінарних сполук за ступенями окиснення елементів;
використовує: поняття електронегативності для характеристики хімічних зв'язків
Домашній експеримент:
1.Дослідження фізичних властивостей речовин з різними типами кристалічних ґраток: води, кухонної солі, піску.
Навчальні проекти
Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.


Класи неорганічних сполук.   Оксиди. (8 кл.)
   Класи                                                                        1 варіант

   1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише оксиди:

а) FеО, FеS, NO2;        б) N2O, Na2O, NaСl;     в) К2O, СгO3, Сг2O3;

г) FеО, Fе2O3, FеS;      д) К3N, КН, К2O.

 

  2.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O Н2SO4:

      а2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO;       д) Н2SO3.

 

  3.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який має немолекулярну будову:

     а) SO2;      б) СO2;      в) Fе2O3;    г) Н2O;      д) СО .

  4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють кислоти:

        a)Si02,N205;                   б)NO,N2O5;          в)N205,   N02;           г) CO, С02;                                                 д) Сг03, Сг203.

 5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) К2O, SO2, СuO;       б) SiO2, SO,Мg;      в) МgO, K2O, BaO;

   г) ZnO, K2O, SO3 ;     д) АІ2O3, ZnO, BeO.

 

  6.  Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН К2SO3:

 а) Н2S;      б)SO2;      в) SO3;      г) SО;       д) Н2SO4.

 

  7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

      a) MgO, N205, S02;       б) С02, S03, ВаО;        в) Р205, S02, SO3;

 г)CuO, SOz, S03;          д) CI207, MgO, C02.   

  8.Вкажіть хімічну формулу оксиду, який під час взаємодії з водою утво­рює луг:

      а20;           б)Fe203;          в) Сг203;        г) FeO;           д) ZnO.

 9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми активних                                                                                                                                                           металів:

а) кислоти;   б) солі;    в) кислотні оксиди;    г) луги;           д) несолетворні оксиди.

 

  10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;          б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

  г) Сl2O7, CuO, MgO;      д) ZnO, Na20, K20.

 

  11.Встановіть відповідність формул оксидів їхнім характеристикам.


        Характеристика оксиду           Формула оксиду

A.Несолетвірний оксид;                       1. АІ203;
Б. Змішаний оксид;                       2. S03;

B. Кислотний оксид;                            3. CO;
Г.  Амфотерний оксид;                         4. Na20;
Д. Основний оксид;                              5. Fe304.

12.Встановіть відповідність між формулами оксидів і формулами кислот.

       Кислотний оксид                             Кислота

A.N205;                                                   1. H2S04;
Б.N203;                                               2. H2Si03;

B.S03;                                                  3. H2S03;
Г.S02;                                                   4. HN03;
Д.Si02;                                                 5. HN02

 

Класи неорганічних сполук.   Оксиди (8 кл.)

                                                    2 варіант

  1.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди:

а) SiO2, К2O, СаО;       б) СO2, К2O, МgO;       в) К2O, ВаО, Сu20;

г) FеО, СO2, SO3;        д) С02, СО, СаО.

 

  2.Вкажіть групу речовин, які належать до несолетвірних оксидів:
        а) СO2, СО, NO ;    б) N2O, СО, NO;         в) SiO2, СаО, МgO;

   г) N2O5, NO2, NO;  д) МgO, К2O, Na2O.

 

  3.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O Н2SO3:

      а2S;      б) SO2;      в) SO3;      г) SO;       д) Н2SO3.

 

  4.Вкажіть пару оксидів, які, взаємодіючи з водою, утворюють основи:

        a)Si02, N205;                  б)NO, N2O5;          в)N205,   N02;           г) CO, С02;   д) Сг03, Сг203.

  5.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;          б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

         г) Сl2O7, CuO, MgO;   д) ZnO, Na20, K20.

 6.Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + КОН К2SO4:

        а) Н2S;      б)SO2;      в) SO3;      г) SО;       д) Н2SO4.


  7.Вкажіть групу речовин, яка містить лише кислотні оксиди:

а) СO2, СаО, SO2;       б) Н2O, СO2, SO3;                         в) SO2,SO3Р2O5;     г) SO2, Р2O5, ВаО;      д) N2O5, NO2, ZnО.

  8.Вкажіть клас речовин, взаємодіючи з яким вода утворює луг:
          а) кислотні оксиди;     
б) оксиди активних металів;

    в)кислоти;                     г) солі;         д)оксиди малоактивних металів.

 

  9.Вкажіть клас речовин, який утворюється під час взаємодії води з оксида­ми     неметалів:

а) кислоти;   б) солі;  в) кислотні оксиди;    г) луги; д) несолетворні оксиди .

 

  10.Вкажіть групу речовин, яка містить лише основні оксиди, що реагують з водою:

a) MgO, CuO, СrO;                 б) Cu20, FeO, Ni203;     в) K20, CaO, ВаО;

        г) Сl2O7, CuO, MgO;           д) ZnO, Na20, K20.

 11.Встановіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій.

            Реагенти                                  Продукти реакцій

         A  ВаО + Н20  ;                        1. BaS04;

Б. ВаО + S02   ;                            2. Ва(ОН)2

B. ВаО + S03   ;                            3. BaS03

Г. ВаО + Р2О5 ;                        4. Ва3(РО4)2

 12. Встановіть відповідність між оксидом і основою.

              Оксид                             Основа

             A. СrO                                       1. Сг(ОН)3;
             Б. Сг203;                                   2. CuOH

     B. Сu20;                                          3. Сг(ОН)2;
     Г. CuO;                                        4. Fe(OH)3;
     Д. Fe203                                                              5. Cu(OH)2;


Цікаві факти про хімію
 • Якщо ви думали , що залізо — міцне і надійне, ви помиляєтеся.
 • Залізо, нагріте до 5000 градусів Цельсія, стає газоподібним .   
 • Безліч хімічних елементів отримали свою назву на честь країн або інших географічних об’єктів.
 • Відразу 4 елемента — ітрій , ітербій , тербий і ербій — були названі на честь шведського села Іттербю, біля якої виявили велике родовище рідкоземельних металів. 
 • Літій — найлегший метал. Він спливає, наприклад, в гасі.  
 • Вода може замерзнути в трубопроводі при температурі +20 ° C , якщо в цій воді присутній метан ( якщо бути точніше , з води і метану утворюється газовий гідрат ) . Молекули метану «розштовхують» молекули води, так як займають більший об’єм. Це призводить до зниження внутрішнього тиску води і підвищенню температури замерзання.
 • За легендою, думка про систему хімічних елементів прийшла до Менделєєва уві сні, проте відомо, що одного разу на запитання, як він відкрив періодичну систему, вчений відповів: «Я над нею, може бути, двадцять років думав, а ви думаєте: сидів і раптом … готово».    
 • Водень — найпоширеніша речовина у Всесвіті (приблизно 90 % всіх атомів у всесвіті ) . 
 • Водень — найлегший газ. Маса 1 літра водню в газоподібному стані складає всього 0,08988 грам .
 • У кожному літрі морської води приблизно 25 грамів солі.   
 • У Світовому океані в 1 т води міститься приблизно 7 мг золота. А загальна маса цього металу в водах океану становить 10 млрд. тонн . Найбільшим існуючим зараз платиновим самородком є « Уральський гігант » вагою 7 кг 860,5 р. Зберігається в Алмазному фонді Московського Кремля.   
 • Ртуть — не єдиний метал , який перебуває в рідкому стані при кімнатній температурі. Галій ( Ga ) у руках плавиться , цезій ( Cs ) і францій (Fr) також знаходяться в рідкому стані при кімнатній температурі.  
 • У хімії є таке поняття — сублімація , яке позначає прямий перехід речовини з твердого в газоподібний стан, минаючи рідку фазу. У побуті найчастіше таке явище зустрічається при випаровуванні сухого льоду, який перетворюється на вуглекислий газ.  
 • Дмитро Менделєєв приймав у Петра Столипіна іспит з хімії та поставив « п’ять».     Менделєєв розробив стандарт для російської горілки , чим прославився ніяк не менше, ніж відкриттям періодичної таблиці . А по-друге, Менделєєв любив виготовляти валізи, причому деякі сусіди по вулиці знали його саме як відмінного чемоданного майстра, а не геніального хіміка …  
 • Цікава властивість срібла.     У IV столітті до нашої ери війська Олександра Македонського вторглися до Індії. На берегах річки Інд у військах вибухнула епідемія шлунково -кишкових захворювань, яка як не дивно , не торкнулася жодного воєначальника. Виявилося , що прості воїни користувалися олов’яним посудом, а їх командири — срібним. Тоді й згадали, що перський цар Кір II Великий про час військових походів наказував зберігати питну воду в срібних посудинах . Багато пізніше римські легіонери стали носити панцири, наколінники і поножі зі срібла. Срібло має бактерицидні властивості, а також сприяло швидкому загоєнню ран без нагноєнь .   
 • А чи знаєте ви , що у сечі в давнину було багато застосувань , які , мабуть , зараз нікому не прийдуть в голову. Стародавні греки , зауваживши, що сеча володіє яскраво вираженими антисептичними властивостями, промивали нею рани і навіть використовували як ополіскувач для рота. У стародавніх римлян зібрану сечу продавали в майстерні з пошиття одягу — її використовували для очищення вовни від бруду, а іноді і вимочували тканини перед забарвленням. А алхіміки протягом багатьох століть намагалися отримати з неї золото. До речі, останній факт привів до відкриття білого фосфору Хеніг Брандом в 1669 році.     Парацельс стверджував , що завдання алхімії — виготовлення ліків ; при цьому медицина Парацельса грунтувалася на ртутно- сірчаній теорії. Він вважав, що в здоровому організмі три принципи — Ртуть , Сірка і Сіль , — знаходяться в рівновазі ; хвороба представляє порушення рівноваги між принципами. Для його відновлення Парацельс ввів у практику лікарські препарати мінерального походження — сполуки миш’яку, сурми, свинцю, ртуті і т. п. , — на додаток до традиційних рослинним препаратам .  
 • Хлорид кобальту можна успішно використовувати для тайнопису : літери , написані його розчином, що містить в 25 мл води 1 г солі , абсолютно невидимі і проявляються, роблячись синіми, при легкому нагріванні паперу.   
 • Платина в перекладі з іспанскої буквально означає «серебришко». Пояснюється така зневажлива назва, дана цьому металу конкістадорами, виключно тугоплавкістю платини, яка не піддавалася переплавці, довгий час не знаходила застосування і коштувала вдвічі нижче, ніж срібло. Зараз на світових біржах платина дорожче срібла приблизно в 100 разів.   
 • Шерлок Холмс був першим детективом , що використав хімічні знання для розкриття злочинів   
 • Непробивне скло було винайдено випадково. У 1903 році французький хімік Едуард Бенедиктус ненавмисно впустив колбу, заповнену нітроцеллюлозою . Скло тріснуло, але не розлетілося на дрібні шматочки. Зрозумівши, в чому справа, Бенедиктус виготовив перші лобові стекла сучасного типу, щоб зменшити кількість жертв автомобільних аварій.

Презентація "Оксиди"


Характеристики химических элементов закономерно изменяются в группах и периодах.

 

В периодах (с увеличением порядкового номера)

увеличивается заряд ядра,

увеличивается число внешних электронов,

уменьшается радиус атомов,

увеличивается прочность связи электронов с ядром (энергия ионизации),

увеличивается электроотрицательность,

усиливаются окислительные свойства простых веществ ("неметалличность"),

ослабевают восстановительные свойства простых веществ ("металличность"),

ослабевает основный характер гидроксидов и соответствующих оксидов,

возрастает кислотный характер гидроксидов и соответствующих оксидов.

 

В группах (с увеличением порядкового номера)

увеличивается заряд ядра,

увеличивается радиус атомов (только в А-группах),

уменьшается прочность связи электронов с ядром (энергия ионизации; только в А-группах),

уменьшается электроотрицательность (только в А-группах),

ослабевают окислительные свойства простых веществ ("неметалличность"; только в А-группах),

усиливаются восстановительные свойства простых веществ ("металличность"; только в А-группах),

возрастает основный характер гидроксидов и соответствующих оксидов (только в А-группах),

ослабевает кислотный характер гидроксидов и соответствующих оксидов (только в А-группах),

снижается устойчивость водородных соединений (повышается их восстановительная активность; только в А-группах).