Олімпіади


Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 7 клас (ч.2)
1. До складу сполуки входять атоми Карбону, Гідрогену та Оксигену у масовому співвідношенні 12:1:6. Встановіть формулу цієї сполуки та масову частку Карбону в ній.
2. Визначте масові частки кожного елемента в кристалогідраті CaCl2*6H2O.
3. Визначте формулу солі, у якій масові частки Аргентуму, Карбону і Оксигену становлять відповідно 78,26%, 4,34% і 17,4%.
4. Речовина містить Калій, Гідроген, Фосфор і Оксиген. Масова частка Калію становить 44,83%, Фосфору - 17,82%, Оксигену - 36,78%. Визначте формулу речовини.
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 7 клас
1. Обчисліть у скільки разів 1 атом Урану важчий за 1 атом Карбону.
2. Обчисліть у скільки разів молекула пірофосфатної кислоти (Н4Р2О7) важча за молекулу ортофосфатної кислоти (Н3РО4). Відповідь подайте з точністю до сотих.
3. Як розділити суміш води і бензину? Складіть план роботи. Опишіть хід дослідів. Зазначте які властивості вихідних речовин були використані для розділення даної суміші.
4. Знайдіть у періодичній системі хімічних елементів Д.І.Менделєєва та запишіть елементи, відносні атомні маси яких кратні 4.
5. На частку деякого елемента в молекулі однієї хімічної сполуки припадає 80 умовних одиниць, а в молекулі другої сполуки - 48 умовних одиниць. Яка атомна маса цього елемента, якщо відомо, що вона більша 10 і менша 20.
6. Обчисліть масу атома Стронцію в а.о.м. і грамах, якщо його відносна атомна маса дорівнює 88.
7. Виведіть найпростішу формулу сполуки, до якої входить 60% Магнію і 40% Оксигену.
8. До складу солі входять атоми Купруму, Сульфуру та Оксигену у масовому співвідношенні 2:1:2. Встановіть формулу цієї сполуки та масову частку Сульфуру в ній.
9. Сполука деякого елемента з відносною молекулярною масою 132 має формулу
NxHyEOz. Встановіть формулу сполуки, якщо сума числа атомів невідомого елемента і Гідрогену в молекулі сполуки дорівнює 10, масова частка Оксигену 0,4849, а число атомів Оксигену більша числа атомів Нітрогену в 2 рази.
10. Атомна маса елемента А в 0,75 разів менша за атомну масу елемента В. Різниця відносних атомних мас елементів А і В дорівнює 8. Обчисліть відносні атомні маси елементів А і В. Складіть формули сполук цих елементів.

8 клас

Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 8 клас (ч.3)
1. Знайдіть об’ємний склад суміші водню і кисню, якщо відомо, що її відносна
густина за повітрям дорівнює 0,5517.                                                                                                                                       
2. При згоранні 1 моль невідомої речовини витрачено 2 моль кисню та
утворилось 0,5 моль фосфор (V) оксиду і 1,5 моль води. Визначте молярну масу
невідомої речовини.                                                                                                                                                          
3.  До 33,0 мл суміші метану (СН4), водню і азоту додали 54,0 мл кисню. Після
завершення реакції і конденсації пари води об’єм суміші став рівним 31,2 мл.
При пропусканні продуктів через надлишок розчину натрій гідроксиду        об’єм
зменшився до 9,6 мл. Визначте об’ємні частки компонентів у вихідній суміші.                                                                                                                        
4. Суміш кальцію і кальцій оксиду масою 4,8 г обробили водою. Об’єм газу, що
утворився, 1,12 л. Розрахуйте масові частки компонентів суміші.                                                                                                                                                                                                       
5. Із скількох атомів складається кубик із стороною 1 см, зроблений з чистого
золота? Густина золота 19,32 г/см3.
6. Дано: цинк, кальцій оксид, вода, хлоридна кислота. Як, використовуючи лише
ці реактиви, добути цинк оксид?                                                                                                                            
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 8 клас (ч.2)
1. Виведіть формулу солі, що містить 13,86% Літію, 30,69% Фосфору, 55,45% Оксигену.
2. Обчисліть кількість структурних частинок карбон (IV) оксиду в 1л повітря, якщо об’ємна частка в ньому складає 0,03%.
3. Суміш порошків заліза та сірки нагріли без доступу повітря. На одержаний продукт подіяли соляною кислотою, в результаті чого утворилося 6,72л газів. При повному їх згоранні утворилось 0,2 моль газу. Об’єми всіх газів переведені до нормальних умов. Визначте склад вихідної суміші.
4. Які з наведених оксидів будуть взаємодіяти попарно: SiO2, P2O5, ZnO, K2O, CO2, BaO.
    1) запишіть відповідні рівняння реакцій,
    2) вкажіть умови перебігу реакцій,
    3) дайте назви продуктам реакцій.
5. Знайдіть об’ємний склад суміші водню і кисню, якщо відомо, що її відносна густина за повітрям дорівнює 0,5517.
6. При згоранні 1 моль невідомої речовини витрачено 2 моль кисню та утворилось 0,5 моль фосфор (V) оксиду і 1,5 моль води. Визначте молярну масу невідомої речовини.
7. Суміш кальцію і кальцій оксиду масою 4,8 г обробили водою. Об’єм газу, що утворився 1,12л. Розрахуйте масові частки компонентів суміші.
8. Із скількох атомів складається кубик із стороною 1 см, зроблений з чистого золота? Густина золота 19,32г/см3
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 8 клас (ч.1)
1. В евдіометрі вибухнуло 18 мл водню і 12 мл кисню. Який газ залишиться після вибуху? Який його об’єм?
2. Посудину, я якої заздалегідь викачали повітря і зважили, наповнили газом А і повторно зважили. Наважка газу становила 0,02 г. Газ А відкачали і посудину заповнили вуглекислим газом. Наважка газу становила 0,44 г. Визначте молекулярну масу газу А, об’єм посудини та масу повітря, що заповнює посудину (н.у.).
3. Масові частки Карбону та Гідрогену у сполуці становлять відповідно 85,71% та 14,29%. 16,8л цієї речовини (н.у.) мають таку ж масу, як і 2,917 . 1023атомів цинку. Установіть  молекулярну формулу сполуки, укажіть кількість атомів у її молекулі.
4. Змішали 500 мл кисню, 0,6 дм3  азоту та 0, 04 мкарбон (IV) оксиду. Обчисліть молярну масу утвореної суміші.
5. Відновіть ліві частини схем хімічних реакцій:
                                                                             --> KCl + O2
                                                                                                      -->  K2MnO4
                                                                             --> MgSO4 + H2O
                                                                             --> NaFeO2 + H2O
     Допишіть формули речовин у ліві частини схем реакцій. Розставте коефіцієнти.

9 клас

Завдання для підготовки до ІІ етапу
             Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.6)
1.  Визначте формулу калієвої солі кислоти, утвореної вищим оксидом елемента VII
групи. Вміст Оксигену у солі становить 40,5%. Запишіть структурну формулу сполуки та
механізм утворення хімічного зв’язку.
2.  Який об’єм 20% розчину натрій гідроксиду (ρ = 1,219 г/мл) витрачається на взаємодію
з фосфор (V) оксидом, одержаним при спалюванні фосфору масою 24,8 г? Яка масова
частка натрій фосфату в розчині?
3. Щоб покрити сріблом мідну монету масою 10 г її опустили у 4% розчин аргентум
нітрата масою 250 г. Коли монету вийняли, то виявилось, що вміст аргентум нітрату у
розчині зменшився на 16,9 %. Визначте масу покритої сріблом монети.
4. На скільки потрібно збільшити температуру реакції, щоб збільшити її швидкість у 4
рази, якщо температурний коефіцієнт    швидкості реакції 2, а початкова температура
20°С?
5.  1 л суміші карбон (II) оксиду та карбон (IV) оксиду маса якої складала 1,429г (н.у.)
пропустили крізь 9,07 г 1% розчину калій гідроксиду. Визначте масу солей, які
утворилися в розчині.
6. Назвіть елемент за такими даними: знаходиться у II групі, відносна
молекулярна маса гідроксиду дорівнює 235.
7. Визначте хімічний елемент за такими даними: знаходиться у VI групі,
відносна молекулярна маса кислоти, що відповідає вищому оксиду цього
елемента дорівнює 118. Наведіть приклад рівнянь реакцій взаємодії цієї кислоти
з металом, лугом.
8. Елементи Б і В знаходяться в одному періоді і утворюють сполуку Б3В2. Елемент А –
найпоширеніший у природі і утворює з Б сполуку БА, з В сполуки В2А3, В2А5. Елемент Б
утворює гідроксид – основу, а у сполуці з А, Б – сіль складу Б3(ВА4)2. Назвіть ці елементи,
запишіть формули сполук і дайте їм назви.
9. У результаті взаємодії 6,85 г металу з водою виділилось 1,12 л водню (за н.у.).
Визначте метал, якщо у сполуках він двовалентний.
10. Для осушування газів застосовують фосфор (V) оксид, концентровану
сульфатну кислоту, натрій гідроксид, кальцій хлорид, кальцій оксид. Які з цих
речовин можна взяти для осушування карбон (IV) оксиду. Відповідь підтвердьте
рівняннями реакцій.
11. Лужний метал масою 2,66 г обробили надлишком хлору. Тверду речовину, що
отримали в результаті реакції розчинили у воді і додали розчин арґентум нітрату.
Випав осад масою 2,87 г. Визначте метал.
12. У 100 мл води розчинили 20 г пентагідрату купрум (II) сульфату. Обчисліть
масову частку солі в добутому розчині.
Завдання для підготовки до ІІ етапу
                              Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.5)
1. Визначте масу води, в якій слід розчинити 25 г мідного купоросу для одержання розчину купру (ІІ) сульфату з масовою часткою речовини 4%.
2.   Елемент Е знаходиться  в VIІ групі періодичної системи. Масова частка Оксигену в його вищому гідроксиді становить 53,33%. Визначте елемент Е. Запишіть рівняння термічного розкладу калієвої солі даного вищого гідроксиду.
3.   При обробці 41,5 г суміші хлоридів калію і натрію надлишком концентрованої сульфатної кислоти при нагріванні і повному поглинанні водою гідроген хлориду утворилось 300 г 7,3%-го розчину соляної кислоти. Визначте склад суміші хлоридів.
4. В результаті додавання до хлоридної кислоти надлишку розчину арґентуму нітрату випав осад масою 2,87 г. Скільки грамів розчину з масовою часткою калій гідроксиду 2% потрібно для повної нейтралізації хлоридної кислоти?
Завдання для підготовки до ІІ етапу
                              Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.4)
1. Мідний купорос CuSO4∙5H2O масою 2,58 г розчинили у воді. До одержаного розчину додали розчин, який містить 1,58 г натрій сульфіду (Nа2S). Випав осад, який відфільтрували, висушили і зважили. Визначте масу осаду.
2. До розчину, утвореного в результаті дії сульфатної кислоти об’ємом 71,4 мл (масова частка кислоти 39,2%, густина розчину 1,4 г/мл) на 14 г заліза, додали 150 г гарячого розчину барій сульфіду (масова частка розчиненої речовини 33,8%) і нагріли суміш до закінчення реакції. Обчисліть масові частки речовин в розчині після закінчення досліду.
3. Суміш оксидів карбону об’ємом 1 м3 (н.у.), відносна густина якої за воднем 16, пропустили через 56 кг 1%-вого розчину калій гідроксиду. Визначте якісний склад і масу продуктів реакції.
4. Яку масу барій гідроксиду октагідрату слід добавити до 100 мл розчину, в якому масова частка сульфатної кислоти 40% (густина 1,3 г/см3), щоб добути розчин з масовою часткою сульфатної кислоти 10%?
5. Яку масу барій хлориду дигідрату слід добавити до 100 мл розчину сульфатної кислоти
(масова частка кислоти в розчині 40%, густина розчину 1,3 г/см3), щоб добути розчин з масовою часткою барій хлориду 10%?
Завдання для підготовки до ІІ етапу
                              Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.3)
1. Визначте об’єм води, яку необхідно долити до 20% розчину сульфатної кислоти об’ємом 100 мл (густина - 1,14 г/мл), щоб отримати 5% розчин.
2. Обчисліть масу 5% розчину купрум (ІІ) сульфату і мідного купоросу, які необхідно взяти для приготування 400 г 10% розчину купрум (ІІ) сульфату.
3. Обчисліть масові частки речовин в розчині, який утворився при дії 25 мл 20% розчину соляної кислоти (густина - 1,1 г/мл) на 4 г ферум (ІІ) сульфіду.
4. Обчисліть масу води, яку необхідно випарувати з 2л 10% розчину натрій гідроксиду (густина - 1,11 г/мл) для підвищення вмісту лугу в ньому до 15%.
5. До 34,2 г 10% розчину гідроксиду металічного елементу ІІ групи додали надлишок розчину натрій карбонату. При цьому випав осад масою 3,94 г. Осад відфільтрували та при перемішуванні розчинили у 46,5 мл 20% розчину соляної кислоти (густина - 1,1 г/мл). Який газ та в якому об’ємі (н.у.) при цьому виділився?
6. При прожарюванні 94,38 г кристалогідрату натрій карбонату виділилось 59,4 г води. Визначте формулу кристалогідрату.
7. Видано речовини6 залізо, мідь, натрій, вода, соляна кислота, купрум сульфат, цинк оксид, купрум (ІІ) оксид. Запишіть рівняння можливих реакцій між даними речовинами, вкажіть умови, ознаки реакцій.
Завдання для підготовки до ІІ етапу
                              Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.2)
1. При пропусканні надлишку сірководню через 40 г 2% розчину деякої солі сульфатної кислоти утворилось 0,48 г осаду. Визначте сіль якого металу містилась у вихідному розчині.
2. Нітроген складається з ізотопів 14N і 15N. Відносна атомна маса його дорівнює 14,01. Скільки атомів ізотопу 15N міститься в 5,6 л азоту за нормальних умов.
3. Щоб знайти формулу хромовокалієвого галуна xK2SO4 * yCr2(SO4)3 * zH2O, приготували
1 л розчину, що містить 99,8 г галуну. При додаванні до 200 мл цього розчину надлишку барій нітрату утворилося 18,64 г осаду, а при додаванні до такого ж об’єму розчину надлишку лугу - 4,12 г осаду. Визначте формулу галуну.
4. Елемент Х, відкритий у 1817 році І.Берцеліусом, утворює два оксиди А і Б, що містьять відповідно 28,83 і 37,80% Оксигену. Визначте елемент Х і формули оксидів А і Б. Напишіть можливі рівняння реакцій взаємодії оксидів з водою та назвіть продукти цих реакцій.
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 9 клас (ч.1)
1. Елемент розташован в V групі періодичної системи хімічних елементів. Його масова частка в сполуці з Гідрогеном  82,35%. Складіть формули сполук елемента з Магнієм та Силіцієм та назвіть їх.
2. Визначте де більше атомів Нітрогену: в 1 л атмосферного повітря, в 1 л амоніаку (н.у.) чи в 1 л 0,1М розчину NH4NO3/
3. При прожарюванні 80 г безводного сульфату тривалентного елемента добуто його оксид у кількості, що на 24 г менше, ніж відносна атомна маса металу. Визначте метал. Відповідь підтвердіть розрахунками.
4. Газова суміш містить за об’ємом 55,2% карбон (ІІ) оксиду і 44,8% карбон (IV) оксиду. Щоб розділити цю суміш, її можна пропустити крізь розчин лугу або води. Який з цих способів кращий і чому? Обчисліть масу відповідної речовини, яка необхідна для того, щоб розділити 10 л даної суміші.
5. Визначте речовини відповідно до схем:
А2 + Б2 --> Б2А
А2 + В --> ВА2
Б2 + В --> Б2В
ВА2 + А2 --> ВА3
Б2В + А2 --> 
ВА3 + Б2А --> 
     Що це за речовини? Замініть А, Б, В на символи елементів, напишіть рівняння наведених реакцій.

10 клас

Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 10 клас (ч.4)
1. У результаті сплавлення 12 гкремнезему (SіО2) з еквімолярною кількістю калій карбонату одержали твердий та газоподібний продукти. Газ, що утворився, пропустили крізь 100 мл 10%-го розчину натрій гідроксиду (ρ = 1,11 г/см3). Які речовини присутні в розчині, крізь який пропустили газ, та в яких кількостях? Знайти їх масову частку та молярність?
2. Яку масу манган(ІV) оксиду і яку масу розчину хлоридної кислоти з масовою часткою гідроген хлориду 3,65 % потрібно взяти для добування хлору, що може витіснити з розчину йодиду калію йод масою 25,4г?
3. Від додавання до 50 г води 2г суміші натрію та його оксиду утворюється розчин з масовою часткою розчиненої речовини 5,4 %.
1. Напишіть рівняння можливих хімічних реакцій.
2. Обчисліть склад вихідної суміші в масових відсотках.
3. Який максимальний об'єм діоксиду вуглецю за нормальних умов може поглинути утворений розчин?
4. Який об'єм 78% сульфатної кислоти (ρ = 1,71 г/мл) потрібно для розчинення 4 г суміші міді та купрум (ІІ) оксиду, якщо відомо, що врезультаті розчинення такої ж маси цієї суміші в розбавленій нітратній кислоті виділяється 560 мл (н.у.) нерозчинного у волі газу? 
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 10 клас (ч.3)
1. До 12 cм3 нітроген (ІІ) оксиду, який знаходиться у пробірці над водою, додали такий же об’єм кисню. Який кінцевий об’єм газу і який його склад, якщо продуктом реакції є нітратна кислота.
2. Який об’єм азоту, виміряний при температурі 298К та тиску 102,450 кПа, потрібно взяти для одержання 1 м3 25% розчину аміаку з густиною 0,91 г/cм3 , вважаючи що витрати азоту 7%.
3. Метал масою 13 г обробили надлишком розбавленої нітратної кислоти. Метал розчинився без виділення газу. До отриманого розчину додали надлишок розчину калій гідроксиду, при цьому виділилось 1,12 л газу (н.у.). Визначте метал.
4. Суміш газів, що виділилася в результаті розкладу 37,6 г купрум (ІІ) нітрату розчинили в 28,8 г води. Яка кислота при цьому утворилася? Яка масова частка розчиненої речовини даної кислоти?  Яку масу 1М розчину калій гідроксиду необхідно взяти для нейтралізації цієї кислоти?
5. Суміш цинку та міді масою 1 г помістили у склянку з надлишком  хлоридної кислоти. Виділилось 200cм3  водню, виміряного при температурі 27*С і тиску 740 мм.рт.ст. Розрахуйте масову частку міді (%) у вихідній суміші.
6. Обчисліть об’ємні частки компонентів газаової суміші (%), що складається з чадного газу та повітря, якщо відомо, що 20г суміші при температурі 27*С і тиску 5 атм займає 3,446 л. Об’ємна частка кисню в повітрі становить 0,2.
7. Газ одержаний при взаємодії 0,2 моль амоній хлориду з надлишком розчину натрій гідроксиду, поглинули розчином сульфатної кислоти маою 20 г з масовою часткою речовини 49%. Яка сіль при цьому утворилась і яка її маса?
8. Які речовини утворяться при взаємодії 0,6 моль амоніаку та 0,4 моль сульфатної кислоти? Визначте їх маси.
9. Обчисліть маси речовин, які будуть міститись у розчині, одержаному при пропусканні нітроген (IV) оксиду, добутого при повному термолізі купрум (ІІ) нітрату масою 75,2 г, крізь розчин калій гідроксиду об’ємом 560 мл з масовою часткою лугу 30% (густина - 1,25 г/мл).
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 10 клас (ч.2)
1. Газ, одержаний при взаємодії 12,6 г натрій сульфіту з хлоридною кислотою масою 600 г з масовою часткою HCl 20%, ввели в реакцію з іншим газом, одержаним при взаємодії 176 г ферум (ІІ) сульфіду з надлишком хлоридної кислоти. Розрахуйте масу жовтої твердої речовини, що утворилась в результаті реакції.         
2. Газ, одержаний при обпалюванні 1,92 кг піриту, окиснили в контактному апараті киснем. Масова частка домішок у піриті становила 15 %. Продукт реакції окиснення розчинили у 21,2 кг розчину сульфатної кислоти з масовою часткою речовини 60%. До одержаного розчину добавили надлишок розчину барій нітрату. Визначте масу осаду, що при цьому утворився.        
3. Розрахуйте масу розчину сульфатної кислоти з масовою часткою речовини 80% та масу сульфур триоксиду, які необхідно використати для добування олеуму масою 450 г з масовою часткою SO3 30%.    
4. Сірку масою 9,6 г спалили, використавши для цього надлишок повітря. Одержаний газ пропустили крізь 240 мл розчину натрій гідроксиду (густина - 1, 0 г/мл) з масовою часткою лугу 5 %. Визначте масову частку речовини в одержаному розчині.     
5. На відновлення суміші ферум (ІІІ) оксиду та цинк оксиду масою 40,1 г  витратили 0,7 моль водню. Визначте масовий склад вихідної суміші.      
6. Суміш, що містить 6 моль чадного газу та 4 моль кисню, привели до умов реакції. Визначте, який об’єм карбон діоксиду при цьому утворився. Який ще газ міститься  в утвореній газовій суміші? Розрахуйте об’ємні частки кожного компоненту утвореної газової суміші.            
7. Обчисліть об’єм повітря, що витратиться на спалювання сірководню, одержаного із технічного сульфіду масою 20 г, з масовою часткою ферум (ІІ) сульфіду 93 %.    Який об’єм 20 % розчину натрій гідроксиду з густиною 1,219 г/мл витратиться на поглинання сульфур (IV) оксиду, утвореного при згоранні сірководню?
8. Обчисліть об’єм 96% сульфатної кислоти (густина - 1,84 г/мл) і 60% олеуму (густина -  2,03 г\мл) необхідних для утворення 2,34 л 20% олеуму (густина - 1,895 г/мл).
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 10 клас (ч.1)
1. Для хімічного пропалювання бур’янів застосовуєть залізний купорос FeSO4*7H2O. Обчисліть масу залізного купоросу, що містить 4% нерозчинних домішок, і масу води, яку необхідно взяти для виготовлення 300 кг розчину, що містить 20% FeSO4.
2. Визначте масу сульфур (VI) та 80% розчину сульфатної кислоти, необхідних для одержання 400 кг 10% розчину олеуму.
3. На терезах урівноважені дві склянки, в кожній з яких міститься 50 мл розчину хлоридної кислоти з масовою часткою 7,16% і густиною - 1,035 г/мл. В один стакан опустили алюмінієву пластину масою 1,512 г, а в інший - залізну пластинку такої ж маси. Чи порушиться рівновага терезів після закінчення реакції? Відповідь підтвердіть розрахунками.
4. На однакові наважки невідомої солі подіяли окремо натрій гідроксидом та сульфатною кислотою, одну наважку прожарили. В усіх випадках виділились газоподібні речовини. Встановіть склад солі, якщо відомо, що відношення мас газу А (продукт першої реакції) до маси газу В (третя реакція) дорівнює 0,607:1. Обчисліть масу наважки солі, якщо відомо, що у другому випадку утворюється 1,14 г газу. Напишіть рівняння відповідних реакцій.
5. У п’яти пронумерованих пробірках містяться розчини соляної кислоти, натрій сільфату, барій хлориду, калій карбонату, натрій гідроксиду. Як не використовуючи інших речовин, визначити вміст кожної пробірки?


11 клас

Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 11 клас (ч.2)
1.    Суміш одноатомного спирту та гліцерину масою 21,2 г прореагувала з купрум (II)
гідроксидом масою 4,9 г. При взаємодії такої ж маси суміші з металічним натрієм виділився газ об’ємом 5,6 л (н.у.). Визначте формулу спирту.
2.    Обчисліть масову частку натрій алкоголяту у його спиртовому розчині добутому
внаслідок взаємодії між металічним натрієм масою 2,3 г та абсолютним етанолом
об’ємом 50 мл і густиною 0,79 г/мл.
3. Визначте формулу одноатомного спирту якщо відомо, що з 2,9 г даного спирту натрій
витісняє 280 мл водню (н.у.).
4. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 10% (ρ =
1,61 г/мл) потрібний для нейтралізації амінооцтової кислоти, добутої з 16 г кальцій карбіду?
5. Складний ефір містить 62,07% Карбону, 10,34% Гідрогену, 27,59% Оксигену. Омиленням
його в присутності їдкого калі добули сіль такого складу: 38,09% Карбону, 5,56% Гідрогену,
25,40% Оксигену, 30,95% Калію. Встановіть структурну формулу складного ефіру. Запишіть
рівняння реакції. Дайте назву сполукам.
6. До розчину, що містить 5,88 г ортофосфатної кислоти, додали розчин, що містить 8,96 г
калій гідроксиду. Визначте кількісний склад осаду, отриманого при випарювані розчину.
7. Як з неорганічних речовин одержати етилацетат? Наведіть відповідні рівняння реакцій,
дайте назви речовинам.
8. Для спалювання гомолога ацетилену, маса якого становить 30 г, потрібно 320 л повітря
(н.у.). Визначте формулу вуглеводню.
9. У результаті нагрівання 40,8 г суміші мурашиної та оцтової кислот з етанолом, узятим у
надлишку, одержали суміш естерів, маса якої становила 61,8 г. Визначте масову частку
мурашиної кислоти  у вихідній суміші.
10. Вуглекислий газ одержаний в результаті спалювання 280 мл (н.у.) етану, пропустили
крізь розчин вапняної води, маса якої становить 7,4 г і масова частка лугу – 20%. Визначте
масу кислої солі, що утворилась.

11.    Здійсніть перетворення і назвіть речовини:
Ca CaC2 CHCH CH2=CH2 C2H5J C2H5OH CO2
          ↓                 ↓                                     ↓
      C2H2Cl2     C2H5OH                        (C2H5O)2Ca
         ↓                 ↓

      C2H3Cl3     C2H5-OLi
Завдання для підготовки до ІІ етапу
Всеукраїнської  олімпіади з хімії 11 клас (ч.1)
1. Під час реакції наважки міді з 98г 90% розчину сульфатної кислоти виділилось 4,48л (н.у.) газу. Для нейтралізації решти кислоти використали 262 мл розчину калій гідроксиду з густиною 1,14г/мл. Визначте масову частку лугу в розчині.
2. Для нейтралізації 0,19г монокарбонової кислоти, густина пари якої  в 30 разів більша за густину водню, витрачено 31,7 мл 0,1М розчину їдкого натру. Визначте молекулярну масу кислоти та запишіть її структурну формулу і назву.
3. Під час обпалювання 3,75г сульфіду трьохвалентного металічного елемента утворився газ, на поглинання якого витратили сірководневу воду з умістом сірководню 0,15моль. Визначте молярну масу вихідного сульфіду.
4. Здійснити перетворення:
     +X2                    +X             +X. t
А -------> FeCl2 ------> M -------> Na2FeO2 
|+X3           +X1                              t                         t           +KMnO4 X3
FeSO4 -------> Fe(NO3)3 ------> Fe2O3 ------> B <-------- FeSO4
5. Дано три рідини: гліцерин, етиловий спирт, оцтовий альдегід. Як розпізнати ці речовини за зовнішніми ознаками? Як довести правильність визначення за допомогою хімічних реакцій. Складіть рівняння відповідних хімічних реакцій.


Етиловий спирт як протиотрута
     Етиловий спирт за своїми фармакологічними властивостями належить до наркотичних речовин. При потраплянні в організм він знижує больову чутливість і блокує процеси гальмування в корі головного мозку, викликає стан сп’яніння.
     В великих кількостях етанол пригнічує діяльність головного мозку, викликаючи порушення координації руху.
     При систематичному вживанні етанолу відбувається зниження продуктивності роботи головного мозку, загибель клітин печінки, а саме заміна їх на сполучну тканину – цироз печінки.
     Метиловий спирт за смаком і запахом не відрізняється від етилового, проте його дія на організм є набагато загрозливішою. Навіть невелика кількість 5-10 мл метанолу викликає тяжке отруєння і сліпоту, а доза 30 мл – смерть.  Ознаками тяжкого отруєння є нудота, блювота, сильний головний біль, різке погіршення зору до сліпоти. При ускладненні з’являється синюшне забарвлення шкіри і слизових оболонок, розширення зіниць, судоми і смерть від зупинки дихання.
     При дуже великих дозах отруєння може відбуватися в миттєвій формі, смерть настає протягом 2-3 годин. Летальність при отруєнні метиловим спиртом значна.
     Отруєння викликане тим, що в організмі метанол розкладається під дією ферменту алкогольдегідрогенози до формальдегіду і мурашиної кислоти – це дуже отруйні речовини.
     Цікавим є те, що в разі такого отруєння протиотрутою є етиловий спирт. Це пов’язано з тим, що розкладання етанолу алкогольдедегідрогенозою відбувається швидше і шкідливих продуктів розщеплення метанолу в крові в результаті виявляється менше. Для цього використовують 30-40% розчин етанолу з розрахунком 1-2гр розчину на 1 кг маси на добу.Підготовка до олімпіади
Детальніше...


Завдання 2014-2015
Детальніше...
Відповіді